Ἄρτεμι θηροφόνη, θύγατερ Διός, ἣν Ἀγαμέμνων     (11)
    εἵσαθ’, ὅτ’ ἐς Τροίην ἔπλεε νηυσὶ θοαῖς,
εὐχομένῳ μοι κλῦθι, κακὰ δ’ ἀπὸ κῆρας ἄλαλκε·
    σοὶ μὲν τοῦτο, θεά, σμικρόν, ἐμοὶ δὲ μέγα.

11. Ἄρτεμις ιδος ἡ Artemis, goddess of the hunt, sister of Apollo. Here in the vocative.     θηροφόνος (η) ον beast-slaying.     θυγάτηρ τέρος ἡ daughter, here in the vocative.     Διός = genitive of Ζεύς.

12. ἕζομαι, ‐, εἵσα; here = εἵσατο seat, place, put. "whom Agamemnon placed" refers to the myth that on his way to Troy, Agamemnon stopped at Megara and set up a statue of Artemis, and instituted her worship there. One story says he also took from Megara the seer Calchas whom he berates early in the Iliad.     Τροίη ἡ Troy.     πλέω sail; go by sea.     νηῦς νηός ἡ ship; here, dative (plural) of means.     θοός ή όν swift, fast, nimble.

13. εὔχομαι boast; pray; exhault.     *κλύω, ‐, ἔκλυον hear; perceive, know; listen; the form κλῦθι is the 2nd singular aorist imperative.     κακός ή όν bad, ugly, difficult, cowardly, ignoble; here modifying κῆρας.     ἀπό here acting as an adverb, away..     κήρ κηρός ἡ bane, death; fate; (don't confuse with τό κῆρ heart which occurs only in the accusative and nominative).     ἀλέξω, —, ἄλαλκον ward off, protect with dative of the person protected.

14. σμικρός ή όν = μικρός, small. Supply a word like ἔργον with both σμικρόν and μέγα to get the sense, for you, Goddess, this is a small matter, but for me (it is) large (referring to the warding off of the previous line).