ἓν δ’ ἐπίσταμαι μέγα,
τὸν κακῶς <μ’> ἔρδοντα δεινοῖς ἀνταμείβεσθαι κακοῖς.

Archilochus (7th century BC, from Paros) wrote elegiac and iambic poetry, and was by some even considered the inventor of iambics. His poetry covered many subjects, from light-hearted to bitter, but his reputation in the Classical and post-Classical periods is based on his verses which attacked people.

The Suda says this about him.

Useful documents elsewhere: