ἡ γῆ μέλαινα πίνει,
πίνει δένδρεα δ’ αὖ γῆν.
πίνει θάλασσα ἀναύρους.
ὁ δ’ ἥλιος θάλασσαν,
τὸν δ’ ἥλιον σελήνη.     (5)
τί μοι μάχεσθ’, ἑταῖροι,
καὐτῳ θέλοντι πίνειν;

1. γῆ γῆς ἡ earth, land.     μέλας μέλαινα μέλαν dark, black.     πίνω drink.

2. δένδρε’ = δένδρεα from δένδρος τό tree.     αὖ again, anew, once more;. here, with δέ, has the sense of in turn, further, on the other hand.

3. θάλασσα ης ἡ sea.     ἄναυρος ὁ river, stream.

4. ἥλιος ὁ sun.     The verb is assumed from the previous line for this and line 5.

5. σελήνη ἡ moon.     The sense seems to be that the moon drinks the light of the sun.

6. μοι (to) me dative; object of μάχεσθε.     μάχομαι fight; with the dative with/against someone.     ἑταῖρος ὁ comrade, companion.

7. καὐτῷ = καὶ αὐτῷ, agreeing with μοι in the previous line.     θέλω = ἐθέλω want, wish.     Here θέλοντι , the present participle, is taken with both μοι and αὐτῷ.