ὦναξ, ᾧ δαμάλης Ἔρως
καὶ Νύμφαι κυανώπιδες
πορφυρέη τ’ ἈΦροδίτη
συμπαίζουσιν· ἐπιστρέφεαι δ’
ὑψηλῶν κορυφὰς ὀρέων,     (5)
γουνοῦμαί σε· σὺ δ’ εὐμενής
ἔλθ’ ἡμῖν, κεχαρισμένης δ’
εὐχολῆς ἐπακούειν.
Κλεοβούλῳ δ’ ἀγαθὸς γένευ
σύμβουλος, τὸν ἐμόν γ’ ἔρωτ’,
ὦ Δεύνυσε, δέχεσθαι.     (10)

1. ὦναξ = ὦ ἄναξ; ὦ oh, goes with vocative, sometimes nominative; ἄναξ ἄνακτος ὁ king, leader.     ᾧ masculine, singular, dative relative pronoun; goes with συμπαίζουσιν in line 4.     δαμάλης ου ὁ subduer; young bull.

2. Νύμφη ἡ Nymph.     κυανῶπις ιδος (fem. adj.) dark eyed.    

3. πορφύρεος η ον shining, gleaming, bright; purple, crimson.

4. συμ‐παίζω play with + dative.     ἐπι‐στρέφω turn; in middle turn about, turn around; visit, frequent, wander; here in 2.sing. middle.    

5. ὑψηλός ή όν high; lofty.     κορυφή ἡ summit.     ὄρος εος τό mountain; hill.

Campbell takes this line to be: ὑψηλὰς ὀρέων κορυφάς. Women dancing on mountaintops was a feature of the worship of Dionysus. There's at least one record that a rescue party needed to be sent out because of a snow storm.

6. γουνόομαι beseech, beg by grabbing onto someone's knees, τὸ γόνυ.     εὐμενής ές gracious, kind, well-disposed.

7. ἔλθ’ = ἐλθέ, 2nd aorist 2nd person singular imperative of ἔρχομαι come, go.     ἡμῖν to us.     χαρίζομαι do or say something agreeable; in passive, be agreeable, pleasing; κεχαρισμένος is the perfect passive particple, agreeable, pleasing.

8. εὐχωλή ἡ prayer; boast; vow.     ἐπ‐ακούω hear (about); listen to + genitive; here the infitinitve is acting as an imperative.

9. Κλεοβούλος a young man about whose eyes Anacreon had much to say.     γένευ < γένεο (Attic γένου), aorist imperative of γίγνομαι, become, be.

10. σύμβουλος ὁ advisor; note how the last half of this compound is the same as the last half of the name in the previous line.     ἔρως ἔρωτος ὁ (ἔρωτ’ = ἔρωτα) love; desire.

11. Δεύνυσε = Διόνυσε, vocative.     δέχομαι accept, receive.

Here δέχεσθαι , the infinitive, could be taken to be one of two constructions. First, poets sometimes use the infinitive for purpose clauses (Smyth sec.2008), giving "become a good adviser to Kleoboulos so that he accepts my love." However συμβουλεύω, "advise", takes a normal reported speach infinitve construction, so we could take the phrase "be a good adviser" to be acting like "advise him (well) to accept my love."